Skip to main content

Jongeren horen er graag bij en willen contact met andere jongens en meiden.

Omschrijving

Erbij horen en meedoen

Sociale Binding en participatie – Jongeren horen er graag bij, zij willen meedoen en in contact staan met andere jongens en meiden uit hun buurt is belangrijk voor ze. Het jeugd- en jongerenwerk is er om dit te faciliteren.

Wel.kom ziet dat leuke en inspirerende activiteiten voor jongeren de sleutel zijn om mee te kunnen doen in hun eigen buurt/stad. De organisatie van deze activiteiten wordt dan ook zo veel mogelijk  door de jongeren zelf en door andere buurtgenoten opgepakt. Van voetbaltoernooi op het Cruyff Court tot een buitenspeeldag op het schoolplein. Van een open podium tijdens het Bevrijdingsfestival tot dansles in het jongerencentrum. We bieden jongeren de kans om deel te nemen en staan open voor hun eigen ideeën.

We zorgen ervoor dat de kinderen uit de buurt elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen zodat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Daarbij zijn ook ouders van harte welkom. Zij en andere buurtbewoners kunnen ondersteunen door als vrijwilliger hun handen uit de mouwen te steken. Zo leren niet alleen de kinderen elkaar kennen, maar raakt de hele buurt met elkaar verbonden. Het Jeugd- en Jongerenwerk verzorgt workshops en cursussen om vrijwilligers te helpen hun vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te voeren.

Onze jongerenwerkers zijn te vinden waar jongeren zich bevinden. Ze zijn voortdurend online en monitoren actuele trends. Maar wellicht nog belangrijker; zij luisteren naar de verhalen van jongeren en bouwen zo de brug tussen hen, buurtbewoners, sportclubs  of andere vrijetijdsbestedingen. Door samen te werken maken we van de buurt een gezellige en ondernemende wijk. Een plek waar iedereen mee kan doen en erbij hoort!

Wat we doen

Erbij horen en meedoen

 • Verzorgen van ontmoeting / open inloop
 • Activeren van jongeren om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod
 • Vrijwilligers en / of jongeren begeleiden bij de organisatie van activiteiten
 • Monitoren van en contact leggen met jongeren in de openbare ruimte en online
 • Inventariseren van de behoefte, trends en vragen onder jongeren
 • Verbinden van jongeren en buurtbewoners
 • Ouders betrekken bij de georganiseerde activiteiten

Resultaten

Erbij horen en meedoen

 • Kinderen en jongeren gaan sociale binding aan met hun wijk en met leeftijdsgenoten, hiermee wordt uitsluiting voorkomen. Ook leren ze positieve vaardigheden in het omgaan met hun leeftijdsgenoten en wijkbewoners; dit bevordert de leefbaarheid en sociale interactie in de buurt.
 • Ontmoeting in een veilige omgeving wordt mogelijk gemaakt op verschillende locaties en grensoverschrijdend gedrag wordt ingeperkt. De activiteiten sluiten aan bij behoefte, ontwikkelingsfase en de mogelijkheden van kinderen en jongeren. De activiteiten zijn een aanvulling op het reguliere aanbod zodat kinderen en jongeren die weinig of niet deelnemen aan het reguliere aanbod een zinvolle en leerzame vrijetijdsbesteding hebben.
 • Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met de inzet van vrijwilligers. Zij zetten zich in om activiteiten voor kinderen in de buurt te organiseren; de omgeving leert de kinderen kennen en er ontstaat een sociaal verband in de buurt. Vrijwilligers en jeugd-/jongerenwerkers vormen ook het aanspreekpunt voor de ouders, zodat vragen en problemen tijdig worden gesignaleerd en niet onnodig lang verborgen blijven; dit voorkomt verergering en escalatie.
 • Ouders voelen zich welkom en worden bij activiteiten betrokken; voorkomen wordt dat kinderen buiten beeld van hun ouders zijn.
 • Door de aanwezigheid van jongerenwerkers op straat en in openbaar gebied hebben jongeren ook daar een aanspreekpunt. De jongerenwerker ondersteunt en verwijst door wanneer ze hulp- en adviesvragen hebben, zodat ze tijdig geholpen worden. Afglijden wordt hierdoor voorkomen. Het jongerenwerk zorgt samen met partners voor een actueel beeld van groepen jongeren op straat en hangplekken in de gemeente Roermond; dreigende overlast van jongeren wordt tijdig onderkend, drukke hangplekken worden bezocht om behoeften te peilen.
 • We onderhouden preventief contact met wijkbewoners zodat we weten wat speelt en leeft in de wijken.

Samenwerkingspartners

Erbij horen en meedoen

 • Buurtorganisaties/buurtvrijwilligers en basisscholen, bijvoorbeeld bij activiteiten op schoolpleinen en de Buitenspeeldag
 • Sportservice, bijvoorbeeld bij wijkvoetbaltoernooi en activiteiten op de Cruyff Court
 • Straatcoaches, bijvoorbeeld bij het in beeld brengen van groepen
 • ECI, bijvoorbeeld bij evenementen
 • Bevrijdingsfestival Limburg; Freedumppodium

Praktijkverhalen

Erbij horen en meedoen

Roermondse Veld

In het Roermondse Veld zijn het afgelopen jaar behoorlijke stappen gezet: Een groep vrijwilligers is getraind in EHBO, samenwerken en coördineren en heeft begeleiding ontvangen om kinderactiviteiten uit te voeren in de Terp; het maximale aantal van 25 deelnemers wordt elke week met gemak behaald. De vrijwilligers functioneren al vrij zelfstandig. De vrijwilligers zien de jongerenwerker als ondersteuner/vraagbaak en vertrouwenspersoon, ook kan er gepraat worden over hun leefsituatie. Zij vragen hierbij regelmatig om opvoedtips voor hun kinderen die onze activiteiten bezoeken.

 • De jeugdwerker in de rol van Buurtpedagoog heeft gezorgd voor een betere verbinding met de jeugddisco van de wijkraad; de jeugddisco is nu elke maand  in de Terp.
 • Uit deze verbindende rol komen ook weer nieuwe activiteiten voort voor kinderen, zoals een dansgroep.
 • Ook heeft de Buurtpedagoog gezorgd voor meer facilitering voor kinderen van 8-12 jaar; de sportkooi is continu geopend, de omwonenden zijn op de hoogte en vinden dit prima. Als ze maar weten waar zij terecht kunnen als ze vragen hebben.
 • Momenteel is het jongerenwerk in gesprek met Sportservice om zo het sportaanbod in de kooi te vergroten en de wijk hier nog meer bij te betrekken.
 • De Sportkooi-bezoekers vinden ook de weg naar de inloopactiviteiten in de Terp.
 • Bij de basisschool is 2 keer per week speelgoeduitleen: de Schatkist. Ook hier legt de Buurtpedagoog contacten met kinderen, potentiële vrijwilligers ,ouders en natuurlijk met de school. Samen met de school is een subsidieaanvraag ingediend om de Schatkist en het schoolplein op te knappen.
 • Het jongerenwerk heeft ook geïnvesteerd in de leeftijdsgroep 12+ in ‘het Veld’. In 2018 was deze groep een beetje buiten beeld geraakt en nu groeit het aantal bezoekers weer aan.

De jongeren komen samen om elkaar te ontmoeten en nemen de dag door met de jongerenwerkers. Hieruit ontstaan gesprekken over diverse onderwerpen zoals school, sport, activiteiten. We zien dat de groep graag samen activiteiten wil opzetten en uitvoeren, zoals een Ramadan-maaltijd of een voetbaltoernooi. De jongeren zijn goed aanspreekbaar op hun gedrag. Ze denken graag mee aan verbeterpunten in het jongerencentrum en de omgeving. Binnenkort organiseert een groepje de eerste activiteit voor de anderen! Zo zie je dat vanuit sociale binding de participatie toeneemt, maar ook al aanzetten worden gedaan voor het leren organiseren en het leren dragen van verantwoordelijkheid voor anderen en eigen leefomgeving.

Wij bieden mogelijkheden en kansen aan jongeren en begeleiden hen naar volwassenheid.

Contactgegevens

Wilt u meer weten over de diensten van Wel.kom? Neem dan contact met ons op.

Postbus 122
6040 AC ROERMOND
T 0475 345 135
E info@welkom.nu